ศาสตร์พระราชา Active Learning สู่คุณภาพการศึกษา Thailand 4.0


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการอบรม ศาสตร์พระราชาActive Learning สู่คุณภาพการศึกษา  Thailand 4.0  เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติ วิทยากร คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มาร่วมการอบรมในครั้งนี้  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายอารักษ์ พัฒนถาวร  ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายครรชิต มนูญผล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้าน Active Learning สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร ใน วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
 
ปัจจุบันเป็นยุคของการปฏิรูปการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ผู้เรียนจะต้องมีการพัฒนาตนเองและมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนการสอนในระดับขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องปลูกฝัง ความรับผิดชอบต่อการเรียนและการพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ
นายครรชิต มนูญผล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวันนี้  กล่าว่า เป้าหมายของการจัดการอบรมคือการค้นหาทีมงานครูผู้สร้างนวัตกรรม โดยใช้กระบวนการสำคัญ  ดังนี้  การสร้างความตระหนักรู้ในปัญหา สาเหตุ และหลักการสำคัญของ "ศาสตร์พระราชา" ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย ด้วยการ “พาคิด พาทำ ชวนออกแบบ ชวนนำเสนอ ” ดังนี้ พาคิด: ทฤษฎีของบลูม ระดับสมองของมนุษย์ที่ต้องการและอยู่รอดในศตวรรษที่ 21,พาทำ : การวิเคราะห์เชิงเชื่อมโยง 3 มิติ ระหว่างทฤษฎีของ บลูม : ทักษะการคิดขั้นสูง Graphic Organizer : ศาสตร์พระราชา (Active Learning), ชวนออกแบบ : กิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติรายวิชา ,ชวนนำเสนอ : หน่วยการเรียนรู้ /นวัตกรรมเติมเต็ม คัดเลือก ผู้มีผลงานเข้าร่วมทีมครูผู้สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้.

ทีมงาน AYW TV : ภาพ
นนทกาล รูปเอี่ยม : ข่าว
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 

Tags: