ปฐมนิเทศครูใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศคุณครูใหม่ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยท่านผู้อำนวยการได้แสดงความยินดี และแนะนำคณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หลังจากในช่วงเช้าคุณครูได้แนะนำตัวเองให้นักเรียนรู้จักหน้าเสาธง โดยผู้อำนวยการชี้แจงกฎระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ครูต้องกระทำให้ได้ผลดีโดยสม่ำเสมอและให้โอวาทตอนหนึ่งว่าการกระทำของครูเพื่อให้เกิดผลดีได้นั้นต้องอาศัยพื้นฐานของความ สามัคคี กฎระเบียบ จรรยาบรรณ และคุณธรรมจริยธรรม ความเมตตาต่อศิษย์เป็นปัจจัยสำคัญด้วย.

AYW TV : ภาพ