กิจกรรมการนำเสนองาน Active learning +PLC รายวิชาพระพุทธศาสนา นักเรียนชั้นม.3/1


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ภาพเล่าเรื่อง...
กิจกรรมการนำเสนองาน Active learning +PLC รายวิชาพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้น ม.3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดย ว่าที่ ร.ต. ศักดา  สาพิมาน
 
ซึ่งการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ถือได้ว่าเป็นการเรียนรู้ที่ต้องการกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองผ่านการจัดการตนเองให้ความรู้และช่วยพัฒนาเพื่อนร่วมชั้นซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์พัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะที่หลากหลาย