โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันนี้ (4 สิงหาคม 2560) คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี สระบุรี) ศึกษาดูงานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ด้านนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงบประมาณ โดยมี นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วยนายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ และคณะครู ให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้ให้ความสำคัญต่องานนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงบประมาณ เพราะเป็นงานหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เนื่องจากแผนปฏิบัติการจะช่วยให้การปฏิบัติงานตรงกับทิศทางและเป้าหมายของสถานศึกษาและ สนองนโยบายองค์กรในระดับต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดอีกด้วย.

ว่าที่ ร.ต. เชาวรินทร์ ดีฉาย : ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย : รายงาน