คณิตคิดเร็ว ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรรมคณิตคิดเร็ว ขึ้น เป็นการส่งเสริมให้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการคิดและการปฏิบัติจริง  เรียนรู้อย่างมีความสุข เพราะการฝึกทักษะกระบวนการคิดคำนวณเลขได้คล่องแคล่ว รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ  นับว่ามีความสำคัญ  เนื่องจากในชีวิตประจำวันของมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย  มนุษย์จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการคิดคำนวณ ซึ่งเป็นความสามารถขั้นพื้นฐานของมนุษย์เพื่อให้ปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นความสามารถในการคิดคำนวณจึงต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวของนักเรียนตั้งแต่เด็ก โดยบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เพื่อฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการคิดคำนวณเลขได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น.

AYW TV : ภาพ