ระดับชั้น ม.5 ร่วมกิจกรรมร้องเพลงเนื่องในวันแม่


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

(9 สิงหาคม 2560) ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม. 5 ร่วมกิจกรรมร้องเพลงเนื่องในวันแม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้สืบเนื่องจาก วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ระดับชั้น ม.5 จึงได้จัดกิจกรรมร้องเพลงเนื่องในวันแม่นี้ขึ้น โดย ว่าที่ ร.ต.หญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เป็นผู้ดูแลฝึกซ้อมนักเรียน  คุณครูสุรสิทธิ์ โมกขเสน หัวหน้าระดับชั้น ม.5 กล่าวว่า กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความรักความกตัญญูที่มีต่อแม่ในฐานะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูก ตระหนักถึงบุญคุณอันใหญ่หลวงของแม่ที่มีต่อชีวิตตน และหาทางตอบแทนบุญคุณนี้ให้เหมาะสมต่อไป.

AYW TV : ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย