อยุธยาวิทยาลัยจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดพิธีการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมี นายมานิต แถบทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการประกาศตนให้ปรากฏว่า เป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาประจำชีวิตของตน และเพื่อให้นักเรียนเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย.
 

AYW TV :  ภาพ

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย