วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวรากร  รื่นกมล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติอยุธยาวิทยาลัย จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก อ.ชูถิ่น จุลทรัพย์ เลขาธิการสมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายทวีเวช อร่ามเรือง สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ร่วมพิธี กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นวิถีทางหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมความสามารถพิเศษและความถนัดของผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ และให้นักเรียนเห็นคุณค่าความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560
นายวรากร รื่นกมล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นบนโลกของเราอย่างมากมายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนทุกคนควรได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดในการฝึกให้นักเรียนได้รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆนั้นก็คือนักเรียนต้องมีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการคิดเป็นวิเคราะห์เป็นตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ต่อยอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์สอดรับกับการพัฒนาชาติบ้านเมืองในยุค Thailand 4.0
/ / / / / 
AYW TV : ภาพ