ประกวดวงดนตรีสตริง


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรม การประกวดวงดนตรีสตริง ขึ้น ณ ลานหน้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อส่งเสริมการร้องเพลงและเล่นดนตรี เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการฝึกสมาธิและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ กระตุ้นให้เยาวชนไทยรักในการร้องเพลงและเล่นดนตรีมากขึ้น ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีจุดประสงค์สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีและการร้องเพลง ได้มีเวทีในการแสดงความสามารถ ศักยภาพความเป็นตัวตนทางด้านดนตรีและการร้องเพลง เป็นการเพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ให้มากขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีมาเป็นกรรมการตัดสิน ในวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา.

AYW TV : ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย