ปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม "ศาสตร์พระราชา" Active Learning สู่คุณภาพที่ยั่งยืน Thailand 4.0 (ระดับมัธยมศึกษา)


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ผู้บริหาร-ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดย นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมคุณครู เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ "ศาสตร์พระราชา" Active Learning สู่คุณภาพที่ยั่งยืน Thailand 4.0 ได้รับเกียรติจาก  ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สพฐ. เป็นประธานเปิดการอบรม การอบรมครั้งนี้ โดยมีนายครรชิต มนูญผล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้าน Active Learning สพฐ. ศธ. เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ "ศาสตร์พระราชา" Active Learning สู่คุณภาพที่ยั่งยืน Thailand 4.0 โดยใช้กระบวนการสำคัญดังนี้  ทบทวนกระบวนการออกแบบนวัตกรรม, ขึงตัวชี้วัดทุกวิชาทุกชั้น,มอบตัวชี้วัดให้ครูไปออกแบบชิ้น/ภาระงาน,ตรวจคุณภาพเป็นระยะ ตรวจสอบด้วยตนเอง,ตรวจสอบโดยวิทยากรพี่เลี้ยง ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ,ปรับปรุง เพิ่มเติม และเก็บรวบรวมนวัตกรรมเพื่อนำไปตรวจสอบหน่วย  ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมหาดใหญ่ ฮอลิเดย์ จ.สงขลา.
/ / / / / / 

รดามณี สายพัฒนะ : ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย : รายงาน