สังคมปริทัศน์รัฐนิยมแห่งอโยธยา


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสังคมปริทรรศน์ รัฐนิยมแห่งอโยธยา โดยมีนายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะการเรียนรู้ ฝึกการทำงานร่วมกัน ฝึกการแก้ไขปัญหา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม

กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมกางร่ม ชมวัง รฤกความหลังครั้งกรุงศรี ชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ศาลากลางเก่า ศาลหลักเมือง คุ้มขุนแผน และพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง กิจกรรมวัฒนธรรมลานบ้านประวัติศาสตร์ลานเมือง และกิจกรรมการศึกษาจากผู้รู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการบรรยายประวัติศาสตร์การค้าไทยในฐานะเมืองท่าการค้าจนถึงปัจจุบัน และศิลปกรรมในชีวิตกับวิถีชีวิตในทางศาสนาอีกด้วย.
/ / / / / / / / 

AYW TV : ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย