การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะผู้บริหาร – ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  นำโดย  นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา,นายวัชรินทร์ อันทชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางไทรวิทยา และนางปริศนา สุขสุสาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศีลวิทยา  ซึ่งครอบคลุมกลไกการบริหารสถานศึกษา 4 ด้าน ได้แก่การบริหารงานวิชาการ,การบริหารงานบุคคล,การบริหารงานงบประมาณและการบริหารทั่วไป ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน ที่ผ่านมา.
/ / / / / / / / / / /

รดามณี สายพัฒนะ : ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย : รายงาน