การนำเสนอโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคกลางตอนบน


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ผู้ดำเนินโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการนำเสนอโครงงานนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 7 และการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคกลางตอนบน ในวันที่ 1-2 กันยายน  2560 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ แม่ข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม  เขตภาคกลางตอนบน  ผลการประกวดดังนี้
รายการเข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอผลงานบนเวที
1.รางวัลเหรียญทอง สาขาคอมพิวเตอร์ ชื่อเรื่อง  Basic Antivirus
          1) นายฐิติภัทร มานะกิจ
          2). นายวชิราวุธ โสภณธรรมภาณ
          3) นายภัทรเทวินทร์ ดวงแก้วกาศ
          ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวสุวิมล  ถนอมนิล,นายกิตติพัฒน์  สงวนงาม
2.รางวัลเหรียญเงิน สาขา คณิตศาสตร์ ชื่อเรื่อง สี่เหลี่ยมมหัศจรรย์
          1) นายรัฐธรรม์ นาคนุช
          2) นายปิยพัทธ์ ขวัญแก้ว
          3) นายศิลาวัฒน์ มีเหลือ
          ครูที่ปรึกษาโครงงานนางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์,นายวรรธน   จำปาทอง
3.รางวัลเหรียญเงิน สาขาชีววิทยา ชื่อเรื่อง ปัจจัยการเจริญเติบโตของต้นข้าวสาลีอ่อนพันธุ์ฝาง 60
          1) นายณรงค์ชนม์ วรรณวิไล      
          2) นายปวีณ พูลทวี
          ที่ปรึกษาโครงงาน นางสุธาสินี เนคมานุรักษ์
4. รางวัลเหรียญทองแดง สาขาเคมี ชื่อเรื่อง การกำจัดเหล็กในน้ำบาดาลด้วยไฟฟ้าเคมี
          1) นางสาววันวิสาข์ สินสืบผล     
          2) นางสาวพิชญ์สินี แจ้งวงษ์
          3) นางสาวจินอี้ หลิว
          ที่ปรึกษาโครงงาน  นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุล
5. เข้าร่วมกิจกรรม สาขาฟิสิกส์ ชื่อเรื่อง เปรียบเทียบประสิทธิภาพกังหันน้ำ
         1) นายพศิน กังวานธนโชติ
         2) นายธนดล จันทร์โคตร
         3) นายกัญจน์พิสิษฐ์ ธรรมรัตน์    
         ครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวอมรรัตน์ ทองโชติ

รายการเข้าร่วมการนำเสนอผลงงานแบบโปสเตอร์
1. รางวัลเหรียญทอง สาขาคอมพิวเตอร์ ชื่อเรื่อง สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบแอปพลิเคชัน เรื่องสมบัติของคลื่นน้ำ
         1) นายกษิตินาถ ซื่อสัตย์ 
         2) นายคมกฤช ฟุ้งลัดดา
         3) นายกสานต์ ไชยสิงห์
 ครูที่ปรึกษา นางสาวสุวิมล  ถนอมนิล,นายกิตติพัฒน์  สงวนงาม
2. รางวัลเหรียญทอง สาขาฟิสิกส์ ชื่อเรื่อง โดรนในอนาคต
         1) นายนนทภัทร โพธิพันธ์         
         2) นายคุณานนต์ ศิริอดุลย์
         3) นายธนากร พรรณโนภาศ
ที่ปรึกษาโครงงาน  นางสาวอมรรัตน์ ทองโชติ
3. รางวัลเหรียญเงิน สาขาเคมี ชื่อเรื่อง ประสิทธิภาพการดูดซับสีของไคโตซานจากเปลือกกุ้ง
         1) นางสาวดวงหทัย สุ่มประเสริฐ
         2) นายจิรวัฒน์ สุขแว่น
         3) นางสาวพิชญกัญญา หล่อวัฒนา
ที่ปรึกษาโครงงาน นายปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุล
4. รางวัลเหรียญเงิน สาขา ชีววิทยา ชื่อเรื่อง การยับยั้งเอนไซม์อัลฟากลูโคซิเดสของต้นข้าวสาลีอ่อนพันธุ์ฝาง 60
         1) นายชัชภูมิ บัวแช่ม
         2) นายธนพล แสงรัตนธงชัย
ที่ปรึกษาโครงงาน นางสุธาสินี เนคมานุรักษ์
5. รางวัลเหรียญเงิน สาขา คณิตศาสตร์ ชื่อเรื่อง รูปเหลี่ยมซับซ้อน
         1) นายกองทัพ ศรีบัว              
         2) นางสาวอินทิรา สุดสนอง
         3) นางสาวณัฐชยา สัมมานุช
ที่ปรึกษาโครงงาน นางกาญจนี  เหลืองวัฒนนันท์ ,นายวรรธน   จำปาทอง

 / / / / / / / /
ภาพ : สุธาสินี  เนคมานุรักษ์
ข่าว: นนทกาล รูปเอี่ยม
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย