เทิด ศรัทธา กษีณา อยุธยาวิทยาลัย มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 (ระดับชั้น ม.1)


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ทุกคนพร้อมใจกันมาร่วมแสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 “เทิด ศรัทธา กษีณา อยุธยาวิทยาลัย” ซึ่งในปีนี้โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีผู้บริหาร และครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 11 ท่าน ระดับชั้น ม.1 มีคุณครูเกษียณอายุราชการ 2 ท่านได้แก่ คุณครูสุณี พิทักษ์พงษ์สุธี และคุณครูวาสนา อรรถจรูญ วันนี้นักเรียน โดยตัวแทนนักเรียนนำกล่าวเทิดเกียรติพระคุณครู คณะกรรมการนักเรียนทำพิธีกราบคุณครู นักเรียนนำดอกไม้มาแสดงมุทิตาจิตคุณครู  และร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครู.

AYW TV : ภาพ 
งาน ปชส.อยว. : ข่าว