เทิด ศรัทธา กษีณา อยุธยาวิทยาลัย มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะครูผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ทุกคนพร้อมใจกันมาร่วมแสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2560 “เทิด ศรัทธา กษีณา อยุธยาวิทยาลัย” ซึ่งในปีนี้โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีผู้บริหาร และครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 11 ท่าน ได้แก่ รองมานิต  แถบทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน,คุณครูสุณี พิทักษ์พงษ์สุธี,คุณครูมณฑา ธัชประมุข,คุณครูถวิล สมัยมาก,คุณครูวลัยลักษณ์ ไพโรจน์,คุณครูอดิศร ปิ่นสุวรรณ,คุณครูสิงหา เพ็งคำ,คุณครูบุนนาค กีรติจินดา, คุณครูไพรัตน์ ชูกิตติกุล,คุณครูวาสนา อรรถจรูญ และคุณครูกนกพร พิมพ์มีลาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครู ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560.
 
/ / / / / / / / / / 
ภาพ : AYW TV 
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย