รางวัลเยาวชนคนดี ประจำปีการศึกษา 2560 ศูนย์คนดีศรีแผ่นดินมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้ารับรางวัลเยาวชนคนดี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรับเกียรติบัตร เข็มเพชร พร้อมทุนการศึกษา 2560 โดยท่านประธานในพิธี ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยศูนย์คนดีศรีแผ่นดินมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ พระนครศรีอยุธยา ดังนี้

นายพิพัฒน์พล มั่นเขตวิทย์  ชั้น ม.6/11 รางวัลเยาวชนคนดี ประเภทเยาวชนผู้มีใจอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และ ศาสนา, รางวัลเยาวชนดีเด่น 1.นายโดม วราสุทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8,2.นางสาวกมลพรรณ ทรัพย์เอนก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9,3.นายพัชรพล ชมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/12,4.นางสาวอลิษา พิษาภาคย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2,5.นางสาวจีรนุช จงกลาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7,6.นายพีระพัฒน์ ฤทธิญาณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2,7.นายภทรภร กูลตรง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2,8.นางสาวพิชญารีย์ เข็มมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5,9.เด็กหญิงกนกพร สุขจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 และ 10.นายณัฐพล อนันตริยกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ภาพ : สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย,พิพัฒน์พล มั่นเขตวิทย์