โครงการทุนอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นระดับสูง สำหรับครูมัธยมศึกษารุ่นที่ 2


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูอดิศักดิ์ นุชประยูร ตัวแทนครูญี่ปุ่นประเทศไทย สอบและได้รับทุน "โครงการทุนอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาญี่ปุ่นระดับสูง สำหรับครูมัธยมศึกษารุ่นที่ 2 " ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่น คันไช แจแปนฟาวเดชั่น  ไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 เดือน  

ชนนิกานต์ สามสี  /ภาพ-ข่าว
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย /รายงาน