ภาพชุด/// เวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

23 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายนคร ตังคะพิภพ  ที่ปรึกษาสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีศักยภาพผู้เรียน โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2560 โดยมีนายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนมาตรฐานสากล ภูมิภาคที่ 3 (ภาคกลาง) 12 จังหวัด  96 โรงเรียน ได้แก่  กลุ่มจังหวัดที่ 1 นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี กลุ่มจังหวัดที่ 2 ชัยนาท  ลพบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง และกลุ่มจังหวัดที่ 4 นครปฐม  ราชบุรี  กาญจนบุรี  สุพรรณบุรี การนำเสนอผลงานแบ่งออกเป็น 1.นิทรรศการสถานศึกษา OBECQA 2.การประกวดและนำเสนอผลงานการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล (IS) ซึ่ง เวทีแห่งนี้ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของโรงเรียน ที่พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยสามารถนำผลสำเร็จที่ได้มาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย อีกทั้งยังนำมาเทียบเคียงผลการพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประเทศกับนานาชาติต่อไป.
/ / / / / / / / / /
AYW TV /ภาพ
นนทกาล รูปเอี่ยม/ข่าว
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย