กิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อสอบวิชาลูกเสือโลก ลูกเสือ ม.1


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเพื่อสอบวิชาลูกเสือโลก ชั้น ม.1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว เดอะไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 60 โดยมีคณะผู้บริหาร ครูผู้กำกับลูกเสือ  ดูแลความปลอดภัยในการสอบ การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของลูกเสือ-เนตรนารีอย่างใกล้ชิด ซึ่งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ได้จัดให้กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีลักษณะเป็นกิจกรรมนักเรียน ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริงให้กับผู้เรียน และเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นผู้มีวินัย เพื่อสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม และให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจกรรมลูกเสือ.

กลุ่มบริหารวิชาการ / ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / รายงาน