โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและ Seoul Gookgwain School ประเทศเกาหลีใต้


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

 เด็กชายภคพล ขันธบรรพ ม.2/8 และเด็กหญิงธนพร พลศักดิ์ ม.2/4 นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและ Seoul Gookgwain School ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 14- 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งนักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ประสบการณ์ ทัศนศึกษารวมถึงภาษาอังกฤษในการสื่อสาร.
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ภาพ/ข่าว