การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง


รูปภาพของ ronwarit

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกับวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร  ดำเนินการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง 2560 ในวันที่ 9  พฤศจิกายน 2560  สนามสอบ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนและเยาวชน ให้นักเรียน เยาวชน  เห็นความสำคัญของศาสนาทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง  ในระดับธรรมศึกษา  ชั้น  ตรี  โท  เอก เกิดความเลื่อมใส  ศรัทธา  และหวงแหนพระพุทธศาสนา  ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ
กิจกรรมที่ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้ทำให้นักเรียนและเยาวชนมีโอกาสศึกษา และปฏิบัติธรรมศึกษาอย่างแท้จริงจนกล้าที่จะประกาศตนเป็นพุทธมามกะอย่างชัดเจน ที่สำคัญทำให้ห้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน  วัด  โรงเรียน  อันเป็นเหตุแห่งความสุขของสังคมและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสถาพร การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2560 มีผู้เข้าสอบ จำนวน 694 คน

Tags: