สะเต็มศึกษาสู่โครงงาน


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดการอบรมอบรมสะเต็มศึกษาสู่โครงงาน สำหรับ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่สนใจ ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆนี้
 
ซึ่งปัจจุบันองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)) นับเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โรงเรียน อยุธยาวิทยาลัยจึงส่งเสริมให้มีการพัฒนา การเรียนการสอน STEM เป็นประเด็นสำคัญในการจัดการศึกษารายวิชา วิทยาศาสตร์และวิชาที่เกี่ยยวข้อง ให้สอดรับกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
 
การอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านเสต็มศึกษาให้กับครูผู้สอน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีเทคนิค การสอนโครงงานสามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น.
ปรานี  มีวุฒิสม / ภาพ
งานประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย