กิจกรรมค่ายพักแรมเพื่อสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ม.2


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือเพื่อสอบวิชาพิเศษลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้น ม.2  ณ ค่ายภูริทัศ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีนายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดค่ายพักแรม  พร้อมคณะผู้บริหาร ครูผู้กำกับลูกเสือ  ดูแลความปลอดภัยในการสอบ การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของลูกเสือ-เนตรนารีอย่างใกล้ชิด ซึ่งก่อนออกเดินทาง นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะลูกเสือและผู้กำกับ โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริงให้กับผู้เรียน และเป็นการฝึกให้ผู้เรียนมีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเป็นผู้มีวินัย และให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจกรรมลูกเสืออีกด้วย.
 
กลุ่มบริหารวิชาการ / ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / รายงาน