ทัศนศึกษา ม.5 เมืองโบราณ สมุทรปราการ มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ของสยามประเทศ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.5 นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่งที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งกำลังพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในอนาคต ในวันที่ 17 พ.ย.2560 โดยเมืองโบราณได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคม โดยเจตนารมณ์ของผู้สร้างต้องการให้ผู้คนได้รู้คุณค่าและเข้าใจรากเหง้าของสังคมไทย ส่วนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ก็มีการคำนึงถึงการสร้างงาน การกระจายรายได้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ คือ “ความมีคุณค่า”
ซึ่งการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่างมากอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น.
จิรัฏฐ์ แย้มประดิษฐ์ ,ว่าที่ ร.ต.เชาวรินทร์ ดีฉาย / ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย /รายงาน