ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LED พร้อมติดตั้งทดแทนหลอดเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


รูปภาพของ niramon

ประเภทข่าว: 

       ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
      

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

Tags: