การจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 และ ม.5 (Classroom meeting) ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน (Classroom meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมี นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม พร้อมทีมผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ม.2,5 ณ หอประชุมพระราชทาน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป 

 

การจัดประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งผลการเรียนความประพฤติ การปรับตัว ความสามารถของนักเรียน และอื่นๆ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไข และพัฒนานักเรียน อีกด้วย.

/ / / / / / / / / /

ศุภวิชญ์  ขันตี@AYW TV /ภาพ