การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของสถานศึกษา(ITA)


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของสถานศึกษา(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2560 จาก ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ในโอกาสนี้ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้ารับเกียรติบัตร ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครั้งที่ 5/2560 ณ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ วันที่ 21 ธันวาคม 2560.

/ / / / / / 
รดามณี  สายพัฒนะ /ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / รายงาน