กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ติวเข้มครูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ และความรู้ด้านการพัสดุ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ Active Learning) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อขานรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนผลักดันให้ครูผู้สอนสามารถเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 พร้อมทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น อันเป็นการพัฒนาประเทศไปสู่ THAILAND 4.0 และก้าวสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งการพัฒนาให้มีความรู้ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีครูจากโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมอบรม ณ หอประชุมพระราชทานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในวันที่ 23 ธันวาคม 60.