ค่ายนานาชาติ English Weekend Camp


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายนานาชาติ English Weekend Camp ณ โรงแรม อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2561 กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการจำลองสถานกการณ์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกภาษากับเจ้าของภาษา ครูผู้สอน และกลุ่มเพื่อน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านภาษาได้เพิ่มขึ้น  ซึ่งกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษก็เป็นทางเลือกหนึ่งในการฝึกภาษา โดยการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะทางด้านการใช้ภาษา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 90 คน นักเรียนทุกคนจะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ  เกิดความมั่นใจ และมีทัศนคติที่ดี

มาลัย ยิ่งมานะ / ภาพ
งาน ปชส. อ.ย.ว. / รายงาน