ประกาศประกวดราคาซื้อหลอดไฟฟ้า LED พร้อมติดตั้งทดแทนหลอดเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รูปภาพของ niramon

ประเภทข่าว: 

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันนี้ถึงก่อนวันเสนอราคา

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

Tags: