พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันที่ 18 มกราคม 2561 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สำหรับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ม.1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์ เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีระเบียบวินัย รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนการยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ในวันนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้น ม.1 เข้าร่วมพิธี และประดับเครื่องหมายแก่ลูกเสือ-เนตรนารีที่เข้าพิธีประจำกอง.

ระดับชั้น ม.1 / ภาพ
งาน ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว