Everyday English เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Everyday English ขึ้น เพื่อฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร โดยเห็นความสำคัญของนักเรียนในการเรียนรู้คำศัพท์ สำนวน คำแสลง บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพลิดเพลินไปกับคำถามชวนคิด ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ รู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  กิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษเสียงตามสายที่ห้องประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและในระดับชั้น.
ชนนิกานต์  สามสี / ภาพ-ข่าว