ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ดำเนินการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาในเด็กและเยาวชน รวมทั้งยังช่วยเสริมสร้างคุณภาพที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นสุข.

วันวิสา ชีพเป็นสุข/ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว