การประกวดดนตรีไทย ประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ 31


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานประกาศเกียรติคุณ แก่วงปราสาทสังข์  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) ถ้วย ข ในการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 31 โดยพระราชทาน ณ วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา

ทั้งนี้งานประกวดดนตรีไทย ประลองเพลง ประเลงมโหรี เป็นโครงการส่งเสริมดนตรีไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สำนักงานส่งที่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มงานตามพระราชดำรินี้มา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้สถาบันการศึกษาและเยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือในด้านการบรรเลงดนตรีไทย และมีส่วนร่วมในการสืบทอดและสร้างสรรค์คุณลักษณะอันงดงามทางดุริยางคศิลป์ อันเป็นสมบัติชิ้นเอกของชาติให้มั่นคงยืนยาวสืบต่อไปในอนาคต.

อุทิศ  พิณพาทย์เพราะ / ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว