กิจกรรม English around you


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เมื่อเร็วๆนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรม English around you  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างลุปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนใฝ่เรียนรู้ พร้อมกับการฝึกปฏิบัติ ให้เกิดทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ เป็นการพัฒนาผู้เรียน  ให้มีคุณลักษณะอันพึงพระสงค์ คือ สังคมมีคุณภาพ  สังคมแห่งปัญญาและสังคมเอื้ออาทร โดยนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ไปทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนปากกรานพิทยา  จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะครูไปร่วมดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆของนักเรียนด้วย.

มาลัย ยิ่งมานะ / ภาพ
ปชส. อ.ย.ว./ข่าว