กิจกรรม “ท่องโลกวรรณกรรม ”


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เช้าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรม “ท่องโลกวรรณกรรม ” จัดโดย งานห้องสมุด  ครูรัตนา  เปียทอง หัวหน้างานห้องสมุด กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาระดับสูงขึ้นไปและใช้ในชีวิตประจำวัน โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่อ่านหนังสือ 100 เล่ม .

อริสา  พานิชกุล / ข้อมูล
ปชส. อ.ย.ว./ข่าว