ปัจฉิมนิเทศอยุธยาวิทยาลัย ม.3 รุ่น 113


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2560  โดยมี นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ชื่นชมยินดีในความสำเร็จกับนักเรียน และปลูกฝังความรักความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันการศึกษา ครูอาจารย์ โรงเรียนจึงได้จัดให้มีพิธีปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนที่จะจบหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยพิธีถวายบังคมลาพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) การแสดงความยินดีจากน้องๆ จากนั้นทำพิธี ณ หอประชุมพระราชทาน โดย คณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา.
AYW TV / ภาพ
งาน ปชส. อ.ย.ว./ข่าว