รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

          จากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่  11-13 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับรางวัล 7 เหรียญทอง  1 เหรียญเงิน และ  2 เหรียญทองแดง ดังนี้
1.เหรียญทองชนะเลิศ  การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 เด็กชายภูริณัฐ  ยินดีวิทย์ ครูผู้ฝึกซ้อมนายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
2.เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 เด็กชายปรมินทร์  ภิญมิตร ครูผู้ฝึกซ้อมนายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
3. เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 นายยุทธการณ์   ปานเจริญ ครูผู้ฝึกซ้อม ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ
4.เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 นางสาวพรณุภา  มีชูเกศ ครูผู้ฝึกซ้อมนายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
5เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 นายนัฐพล  อนันตริยกุล ครูผู้ฝึกซ้อมนายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
6. เหรียญทอง การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 ได้แก่ 1. นางสาวชลธิชา  กรีวิเวก 2. นายชัชชานนท์  อุ่นเจริญ 3. นางสาวฐิติมา  รัชชุรัตน 4. นายณัฐพล  ชินประหัษฐ์ 5. นายทัตพงศ์  เขียววิมล 6. นายธนวัฒน์ทศพร  จันทร์อ่อน 7. เด็กหญิงธิชา  ม่วงแก้ว 8. นายธีรภัทร  เมืองขุนทด 9. นางสาวปวีณา  บุตกร 10. เด็กชายวรวิทย์  พงษ์ภมร 11. นายอรรถสิทธิ์  บัวจิตร 12. นายเจษฤทธิ์  บำรุงงวงษ์ ครูผู้ฝึกซ้อม1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ 2. นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์  3. นายกิตติ  คงเจริญ 4. นายบุญธนา  จำพรต
7. เหรียญเงิน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ได้แก่ 1. เด็กชายจิรกิตต์  บุญจิตรากุล 2. เด็กชายชนาธิป  น้อยใจ 3. เด็กชายชยากร  ทองแผ่ 4. เด็กชายณพวงศ์  รัมมะบุตร 5. นายณัฐชนน  นิโครธา  6. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ 7. นายธิเบต  สุพรศิลป์ชัย 8. เด็กชายนวพล  โพธิ์พุ่ม 9. นายปัณณวรรธ  ปิ่นแสง 10. นายพชร  โรจน์พิบูลสถิตย์ 11. เด็กชายพีรณัฐ  สุขสมศักดิ์ 12. เด็กชายภัคพล  ขันธบรรพ 13. เด็กชายศักดิ์กรินทร์  บาลทิพย์ 14. เด็กชายศุภมงคล  อิ่มสุวรรณ 15. นายสิริพงศ์  พงศ์ทองคำวงศ์ 16. นายสุรวิชช์  ไตรเวช ครูผู้ฝึกซ้อม นายศราวุธ  สุขบรรณ์เทิง
8.เหรียญทอง การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 ได้แก่ 1. นางสาวณัฏฐา  ยอดฉิม 2. นางสาวนัฐพร  เหมือนวงษ์ญาติ
3. นางสาวนิสาลักษณ์  คงปราโมทย์ 4. นางสาวอภิรดา  ทำนองนาค 5. นายอัครพล  ปลื้มจิตต์ ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นางสาวเบญจมาภรณ์  กองสัมฤทธิ์ 2. นางสาวชญานุตย์  เจริญกิจ
9. เหรียญทองแดง การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ 11 (8 บท) ม.4-ม.6 ได้แก่ 1. นางสาวปัณณพร  จุ้ยสาย 2. นายรัตนชัย  พรรณสาร  ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นางมันทนี  บุญฤทธิ์ 2. นางสาวนภาพร  แดนตะเคียน
10.เหรียญทองแดง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ได้แก่ 1. นางสาวฐิติพร   ภู่สุคนธ์ 2. นางสาวนาฏนดา   ช่วยพยุง
3. นายเสฏฐนันท์  กังวาฬไกรไพศาล  ครูผู้ฝึกซ้อม 1. นายธีรวีร์  แพบัว 2. นางสาวปทิตตา   เล็กวิกรม