อบรมคอมพิวเตอร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-3 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีให้กับนักเรียน สำหรับวันนี้มีการอบรม 3 เรื่อง ได้แก่ การสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Scratch  การสร้างหุ่นยนต์ด้วย Ipst - MicroBox และการใช้โปรแกรม Photoshop การจัดการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจกระบวนการเขียนโปรแกรม ส่งเสริมให้ใช้ความคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ คิดเชิงตรรกะ และคิดสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ ด้วยการสร้างโปรแกรมผลงาน เป็นส่งเสริมทักษะการบริหารและการวางแผนเพื่อแบ่งงานกันทำภายในกลุ่ม และทักษะการสื่อสารภายในกลุ่มโดยการทำงานเป็นทีม ฝึกการสร้างผลงานที่เชื่อมโยงการใช้ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ เช่น การจำลองทางวิทยาศาสตร์ เกมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นต้น อีกทั้งเข้าร่วมโครงการสามารถศึกษาต่อยอดเพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้นได้

เชาวรินทร์  ดีฉาย /ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว