การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยฯ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันนี้ 3 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย แถลงผลงานของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยในรอบปีที่ผ่านมา ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 โดย พลเอกเทพพงษ์ ทิพยจันทร์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้นายชูถิ่น จุลทรัพย์ เลขาธิการสมาคมฯ และ ดร.สมศักดิ์ ชโลธร อุปนายกสมาคมฯ แถลงผลงานต่างๆ ของสมาคมฯ ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินงานด้านส่งเสริมการศึกษา โดยถือว่าเป็นนโยบายหลักที่สำคัญในการสนับสนุน ส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยกระทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ได้แก่ การมอบทุนการศึกษา โดยร่วมกับมูลนิธิอยุธยาวิทยาลัย และโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยระดมทุนการศึกษาเพื่อมอบให้แก่นักเรียน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการพัฒนาสมาคม ได้แก่ พัฒนาที่ทำการสมาคม ปรับปรุงห้องประชุม และด้านกิจกรรมต่างๆ มากมาย หลังจากการประชุม ประธานจัดงานวันอยุธยาวิทยาลัย รุ่น พ.ศ.2520/2522 (113 ปี) มอบเงินสมทบการจัดงานให้คณะกรรมการจัดงานรุ่น พ.ศ.2523 (114 ปี) และกราบขอพรอาจารย์เก่าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยด้วย.