โล่ประกาศเกียรติคุณ “ธรรมศึกษา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” และใบประกาศเกียรติคุณ กับหน่วยงานและสถานศึกษา


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ อาคารกัมมัฏฐาน วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ธรรมศึกษา พัฒนาคน พัฒนาชาติ” และใบประกาศเกียรติคุณ กับหน่วยงานและสถานศึกษา ที่สนับสนุนการศึกษาของคณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ นักเรียนจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความและคัดไทย ประเภท ก พร้อมทุนการศึกษา ประกาศเกียรติคุณ จากนายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วย

รดามณี  สายพัฒนะ /ภาพ
ปชส. อ.ย.ว./ข่าว