อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อออนไลน์


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ อาคาร 100 ปี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ งานคอมพิวเตอร์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูเรื่องการสร้างสื่อออนไลน์ Google Apps for Education ครั้งที่ 3 โดยมี นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการเป็นประธานในการเปิดการอบรม โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ และทักษะการผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถดำเนินการผลิตสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

เชาวรินทร์ ดีฉาย/ภาพ
ปชส. อ.ย.ว./ข่าว