การเตรียมความพร้อมมุมอาเซียน


รูปภาพของ libraryayw

ประเภทข่าว: 

เนื่องจากทางกระทรวงการต่างประเทศและกรมอาเซียน ได้มีการมอบมุมอาเซียนแห่งการเรียนรู้ ให้กับทางห้องสมุดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ดังนั้นทางทีมงานห้องสมุด จึงได้เตรียมการเตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการจัดมุมอาเซียน เพื่อความสะดวกและเรียบร้อย พร้อมใช้สำหรับครู - นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ

Tags: