กิจกรรมอบรมเพลงเรือ


รูปภาพของ titiporn

ประเภทข่าว: 

โครงการส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง : เพลงเรือ
วันที่๓-๕เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวาสุกรี

Tags: