นศท.อยุธยาวิทยาลัย ขานรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2-3 ได้เข้าร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่ใกล้หมู่บ้านตนเอง ในทุกๆอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากแนวคิด "โครงการประชารัฐ" ในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความมั่นคง
จึงมีการตั้งกลุ่มคณะทำงานขึ้นมาในชื่อ "คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน" เพื่อเข้าไปทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ ด้วยการลงไปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่จริง ๆ ว่าต้องการอะไร แล้วนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พ้นจากความยากจน ซึ่งโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ก็เพื่อพัฒนาใน 2 ด้านหลักไปพร้อม ๆ กัน คือ ด้านเศรษฐกิจ ในการดูแลปัญหาปากท้อง ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และด้านความมั่นคงของประเทศ

กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย / ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / รายงาน