คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการบริหารงานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

วันนี้ 20 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย คณะกรรมการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ติดตาม ตรวจสอบ นิเทศการดำเนินงานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย นายเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ ,ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์,นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสัจจารักษ์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.3, ดร.สุภาภรณ์ สิ้นภัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ,นายคู่บุญ ศกุนตนาคศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งในส่วนของเขตพื้นที่การศึกษา ตัวแทนผู้ับริหารสถานศึกษาในสังกัด และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารและการดำเนินการ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา เพื่อเตรียมรับการนิเทศ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลจาก หน่วยงานภายนอก

โดยมี นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมคณะครูให้การต้อนรับ ซึ่งมีการนิเทศ ใน 4 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล หลังจากนั้น คณะกรรมการยังให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย.
เชาวรินทร์ ดีฉาย,ปิยเดช  พิพัฒน์เยาว์กุล,ธีรการณ์  สุสุขเสียง/ภาพ
ปชส. อ.ย.ว. / ข่าว