แจ้งเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษา ม.4 (โควตา)


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

ประชาสัมพันธ์...สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
เรื่อง แจ้งเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษา ม.4 (โควตา) เนื่องจาก โรงเรียนจะปรับเพิ่มจำนวนนักเรียน ม.4 (โควตา) เพิ่มขึ้นตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ....จึงขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษา ม.4 (โควตา) เดิมประกาศวันที่ 23 มีนาคม 2561 เลื่อนเป็นวันที่ 24 มีนาคม 2561