ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แก่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย


รูปภาพของ libraryayw

ประเภทข่าว: 

วันนี้ 23 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแก่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 39 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,นางสาวบุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน ร่วมทำพิธีเปิด
โอกาสนี้ นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย,นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา,นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย,น.ส.น้ำทิพย์ ศรีสัจจารักษ์ ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน สพม.3 ร่วมพิธี  
 
กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเป็นต้นแบบให้โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดได้พิจารณานำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับเยาวชน คณาจารย์ และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยการส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 มีการจัดสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้แก่โรงเรียนต่างๆ มาแล้ว 38 โรงเรียนทั่วประเทศ
โดยในห้องสมุดอาเซียนจะประกอบด้วยอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยเฉพาะหนังสือ นิทรรศการประชาคมอาเซียน สื่อการเรียนการสอน จอภาพสำหรับใช้ในการเรียนการสอน และคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อสนับสนุนการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและโอกาสสำหรับเยาวชนไทย