กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ


รูปภาพของ nontakarn

ประเภทข่าว: 

เมื่อเร็วๆนี้ คณะคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 ได้มีความรู้เกี่ยวกับการนำเสนอโครงงานอย่างง่ายในรูปแบบของภาษาอังกฤษ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในการอบรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 100 คน
คัมภีรดา ภู่ทอง ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์//ข่าว-ภาพ