ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


รูปภาพของ niramon

ประเภทข่าว: 

        ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

 

        ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

 

        ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕๒๔๓๓๙๙ ในวันและเวลาราชการ

ไฟล์แนบมาพร้อมข่าว: 

Tags: